top of page

Projekt Hotel Öresund
Plats Landskrona
Beställare Paulssons Fastigheter,
Peter Billquist

Kategorier Hotell, Bostad, Kultur
År 2014-2018
Storlek Hotell 8 400 m² BTA
Bostäder 6 100 m² BTA
125 hotellrum, 45 lägenheter

Team Mats White & Jakob Peetre,
Martin Seitzberg, Marie Ekner,
Stefan Nilsson, Tobias Lundkvist

Foto Åke E:son Lindman

Stadskajen är en unik plats med stora möjligheter - en plats som förpliktigar. Projektet respekterar det historiska sammanhanget men skapar också ett modernt kvarter som tillvaratar utsikt, ljus och folkliv.
 

Den äldre bebyggelsen kontrasteras med en modern, stramt stillsam och enkel volym, i rumsligt samspel med Carl Hårlemans 1700-talskyrka, Sofia Albertina. Mellan kyrkan och hotellet skapas en delvis ny plats, Jönsaplan, och ger kyrkan det torgrum den länge saknat.

Torgets sidor har olika karaktär. En grönskande, upphöjd sittplats mot bostadskvarteren i söder, en kvadratisk tegelmursinramad sittplats mot hamnen, en svart, rektangulär fontän som en diskret avdelare mellan torget och hotellets angöring, och med Sofia Albertinas gavelfasad som den självklara dominanten.

Mot kajernas promenadstråk har kvarteret en öppnare utformning. Generöst uppglasade fasader annonserar insidans liv, som blir en del av stadslivet längs kajpromenaden.

Från Jönsaplan nås hotellet och ett av bostadshusen. Kvarterets västra och norra sida vetter mot stadshuset och kajpromenaden, med restauranger och uteserveringar i gatuplan, samt konferens på plan två. Övervåningens hotellrum har balkonger, inramade av skulpturala, karaktärsskapande kalkstenskärmar.

Bostäderna ramar in kvarterets södra halva, i ett lugnt och soligt läge längs Södra Långgatan och hamnpromenaden, med butikslokaler i markplan. Kvarteret öppnar sig mot solsidorna, och ger utsikt och ljus till den upphöjda gården och bostadsrummen mot denna.

Gården är kvarterets gröna oas. Grönskan och en vattenspegel skapar en lugn insida, med gårdsfasaderna som fond.

Det gula slagna fasadteglet, med horisontella band av beige kalksten är genomgående i hela kvarteret.

bottom of page