top of page

Projekt Skonaren
Plats Malmö
Beställare Derome Mark och Bostad
Kategorier Bostad
År 2012
Storlek 10000 m2 BTA,
69 lägenheter, 2 lokaler

Team Nisse Landén, Susanna White,
Elena Karterud, Stefan Nilsson

Foto Ole Jais

Projektet omfattar 69 lägenheter i 4-5 våningar med ett hörnhus i 9 våningar med fantastisk utsikt. Två lokaler är placerade i hörnläget Esplanaden/”Torget”. I källarplan finns garage, förråd och teknikutrymmen.

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i platsens speciella förutsättningar. En klar struktur tydliggör förhållandet mellan offentliga, halvprivata och privata rum.
 

Genom att definiera och medvetet utforma gränserna mellan gator, gårdar och den privata bostaden skapar vi förutsättningar för ett stadsliv på flera nivåer som skapar trygghet. Från det offentliga som är tillgängligt för alla till det helt privata inom bostaden.

Entréer mot gatan aktiverar gaturummet och ger naturliga mötesplatser. Gården blir ett gemensamt rum för de boende i kvarteret - en plats för möten och för de mindre barnen att leka - en grön inre oas.

Vår vision är att skapa ett boende där en mångfald av människor kan ges möjlighet att bo i ett miljövänligt boende.

Energieffektiva byggnader planerade med hänsyn till väderstreck och sol med varaktigt sunda och miljöriktiga material, såväl exteriört som interiört. Vi skräddarsyr lägenheterna efter sina förutsättningar – olika lägen ger olika lösningar för att skapa optimala kvaliteter i boendet.

Byggnadernas yttre gestaltning syftar också till att skapa en tydlig identitet där varje del av huset får sitt uttryck inom en sammanhållen idé. Niovåningshuset markerar sig tydligt och blir ett ”landmark” som man kan referera till.

Byggnaderna utförs till större delen med trästomme men även exteriört vill vi lyfta fram trä i fasaderna. Framför allt finns trä där det upplevs nära som t.ex. på balkongerna där man får en varm träkänsla.

bottom of page