top of page
SKISSUPPDRAG flygfotoLCA.jpg
DOC160415-16042015090600-0001.jpg

Projekt Tornlyckan
Plats Höganäs
Beställare Höganäs kommun
Kategori Stadsbyggnad
År 2015-2019
Storlek Etapp 1 - 355 Bostäder,
Handel 18 000 kvm
Etapp 2 - 97 Bostäder
 

Programmet för stadsdelen Tornlyckan har utarbetats med utgångspunkt från presentationer och diskussioner i ett antal workshops och samtal med kommunen. Samman-ställningen har gjorts tillsammans med Höganäs kommuns samhällsbyggnads-förvaltning.

delar kvarter.jpg
delar gata.jpg
delar grön.jpg

1. Etablera gatustråk och plats

2. Skapa gröna kopplingar och kant mot landskapet. 

3. Strukturera gator/kvarter efter anpassning till omgivningen. Ge förutsättningar för en blandad bebyggelse med olika boendeformer. 

Den nya stadsdelen är ett nyckelområde för Höganäs stads fortsatta utveckling. Områdets soliga söderläge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, små ekdungar i nordöst, kort avstånd till skola och butik och närhete Höganäs sportcentra gör det möjligt att skapa en modern ”boplats” utöver det vanliga.

delar alla.jpg
150522handskiss_sektion_crescent.jpg
150522handskiss_sektion_torg.jpg
150522handskiss_sektion_villor.jpg

Målsättningen var att skapa en karaktärsfull stadsväv där man arbetar med gator som ett genomsilande system med tät maskvidd. Körytorna görs inte bredare än nödvändigt och vissa gator förstärks med alléplanteringar. Vissa punkter i gatunätet utformas som ”shared space” där de gående och cyklande är extra prioriterade. Gatorna ska inte fungera som barriärer utan som samlande rum.

Litteraturvägen i söder kopplas ihop med Allégatan i norr. Bostäderna i den nya stadsdelen ligger utmed Allégatans förlängning eller samlas kring en halvcirkel-formad gröning som med sin form speglar kvarteret Tivolivångens struktur från Höganäs historiska delar. Runt gröningen fördelar sig lagom stora kvarter för att du lätt och snabbt ska kunna navigera dig i och genom området.

Ett varierat och stiligt uttryck är eftersträvansvärt. Hållbarhet och långsiktighet ska vara i fokus avseende utformning och materialval. Utformningen av Tornlyckan ska ge en känsla av trygghet och tillgänglighet.


Grönt stråk mellan bebyggelse. Överblickbarhet och aktivitetsområdesamt en positiv social kontroll från omkringliggande bostädergör området tryggare och säkrare.

Rityta 1.png
framsida_skiss_02.jpg
bottom of page